Hypotheek & more houdt zich bezig met het begeleiden van klanten bij het proces van het kopen van een woning, adviseren van klanten over hypothecair krediet en verzekeringen en bemiddelen bij de totstandkoming van hypothecair krediet- en verzekeringsovereenkomsten.

Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Hypotheek & more is statutair gevestigd te Oud-Beijerland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73475017. Hypotheek & more verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt.

Wij beogen met dit ‘Privacy Statement Hypotheek & more’ u duidelijkheid te verschaffen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hypotheek & more is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten van Hypotheek & more. U wordt beschouwd als (potentiële) klant van Hypotheek & more.

Ons privacy beleid

Hypotheek & more hechten veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Wij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is ons privacy beleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
De belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens

1. Verantwoordelijk?
Hypotheek & more is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Verwerking?
Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
1) Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
2) Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen)
3) Uw financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer)
4) Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude, BSN en andere identificatienummers van de overheid)
5) Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)
6) Contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook en LinkedIN)

Wij verwerken geen persoonsgegevens die betrekking hebben op uw ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens of gegevens met betrekking tot uw seksleven of seksuele oriëntatie.

4. Wat is de reden voor de verwerking?
1) Voor het afsluiten en de uitvoering van de leningovereenkomst hebben wij gegevens van u nodig.
2) Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Hypotheek & more of van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld voor: de bescherming van uw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen, de bescherming van onze eigen financiële positie en het belang van andere klanten te beschermen, marketing, uitvoering van een efficiënte administratie zoals het centraliseren of vervangen van systemen, het gebruik maken van dienstverleners, de veiligheid van systemen en netwerken, het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Ook iemand anders kan een gerechtvaardigd belang hebben waarvoor wij uw gegevens moeten gebruiken.
3) Om te voldoen aan een wettelijke plicht. Wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
4) Met uw toestemming, waar u die hebt gegeven, die u kunt intrekken.

5. Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?
Wij verzamelen alléén persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de volgende doelen:

1) om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren, u dus producten en diensten te kunnen leveren. Zonder uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld u niet adviseren bij het sluiten van een hypotheek of verzekering.
2) voor onderzoek en statistische analyses, om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren, maar ook onderzoeken we mogelijke trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen.
3) voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat interessant voor u kan zijn
4) om uw en onze risico’s te beoordelen
5) om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen
6) om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om uw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek, waarvoor wij onder anderen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet raadplegen. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.
7) voor klanttevredenheidsonderzoek en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u een vraag, opmerking of klacht hebt.
8) Wij mogen uw gegevens waartoe Hypotheek & more behoort delen voor interne administratieve doelen of om de dienstverlening aan u te verbeteren. Of omdat de wet zegt dat het moet. Zo kunnen we een completer beeld krijgen van uw financiële situatie.

6. Wat als u geen gegevens wilt geven?
Hebben wij gegevens van u nodig om u te adviseren bij het sluiten van een hypotheek? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de Wet staat dat dat wel moet of omdat we ze simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst tot dienstverlening met u aangaan.

7. Hoe ontvangen onder andere uw gegevens?
Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van uw partner, uit openbare bronnen, van externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus.
Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals, uw werkgever of UWV, leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van uw hypotheek, zoals geld-/hypotheekverstrekkers, of IT-bedrijven en datacenters.

8. Met wie delen wij uw gegevens?
Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
Wij delen uw gegevens niet met derden voor marketing – of verkoopactiviteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot u als persoon.

9. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Onze website, portal en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen we ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Ook onze medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.
Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

10. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de Wet en zo lang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

11. Wat doen wij na afloop van de bewaartermijn?
Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.

12. Welke wetten en regelingen hebben wij gebruikt?
1) Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2) Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3) Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
4) Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
5) Telecommunicatiewet

13. Wat zijn uw rechten?
1) Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
2) Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
3) Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.
4) Bezwaar tegen verwerking: Als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen.
5) Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist.
6) Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij. Dat heet ‘data portabiliteit’
7) Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.
8) Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

14. Wat gebeurd er op Hypotheekenmore.nl
Als u onze website hypotheekenmore.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

15. Cookie policy
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maken wij onder andere gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Hypotheek & more te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Hypotheek & more en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Zie voor meer uitgebreide informatie onze pagina over cookies.

16. Wijziging van dit Privacy Statement
Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.